ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.


Τα μέλη της ΔΕ αποφάσισαν να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού.

Η πρόεδρος της ΔΕ πρότεινε ως ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης την 27η Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00 (στην έδρα της ΚοινΣΕπ) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την πραγματοποίησή της την 29η Ιουλίου και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2021 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ)
ΘΕΜΑ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2022
ΘΕΜΑ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ).
ΘΕΜΑ 5: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΘΕΜΑ 6: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ / ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ
ΘΕΜΑ 7: ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 8: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Σύμφωνα με το νόμο 4430/2016, αποφασίστηκε η πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, να δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της ΚοινΣΕπ.