ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα μέλη της ΔΕ αποφάσισαν να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού.

Η πρόεδρος της ΔΕ πρότεινε ως ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης την 14η Ιουλίου 2022 και ώρα 19:00 (στην έδρα της ΚοινΣΕπ) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την πραγματοποίησή της την 21η Ιουλίου και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑ 2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2022 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ)
ΘΕΜΑ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2023
ΘΕΜΑ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ).
ΘΕΜΑ 5: ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΘΕΜΑ 6: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Σύμφωνα με το νόμο 4430/2016, η πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΚοινΣΕπ.