Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚοινΣΕπ “Η  Μικρή Φρίντα”, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ισχύοντος Καταστατικού της και σύμφωνα με το νόμο 4430/2016 καλεί τα μέλη της στην 4η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, και ώρα 20:00 στην έδρα της ΚοινΣΕπ (Αχειροποιήτου 4), ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

  1. Εκλογή Προέδρου Και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2.  Απολογισμός Έργου Του 2018 (Έγκριση Πεπραγμένων)
  3.  Προγραμματισμός Έργου Του 2019
  4. Υποβολή Έγκρισης Του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Και Προσαρτήματος (Σημειώσεων Επί Των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων).
  5.  Απαλλαγή Των Μελών της ΔΕ από Κάθε Διαχειριστική και Άλλη Ευθύνη για τη Χρήση 2018.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚοινΣΕπ “Η μικρή Φρίντα”.