Τα μέλη της ΔΕ αποφάσισαν να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος Καταστατικού. Λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πήρε παράταση. Έτσι η ΓΣ θα κληθεί κατ’ εξαίρεση αργότερα φέτος, καθώς πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της ΚοινΣΕπ. 

Η πρόεδρος της ΔΕ πρότεινε ως ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης την 26η Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00 (στην έδρα της ΚοινΣΕπ) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την πραγματοποίησή της την 28η Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ 2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2019 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ)

ΘΕΜΑ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2020

ΘΕΜΑ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ).

ΘΕΜΑ 5: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019.

Σύμφωνα με το νόμο 4430/2016, αποφασίστηκε η πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, να δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της ΚοινΣΕπ.